Не тропај на врата

Кога ќе се постави на видно место – како што е вашата порта или влезната врата – налепницата “Не тропај на врата”(Do Not Knock) им дава јасна порака на продавачите дека не се добредојдени на вашата адреса.

Бесплатна налепница може да ви биде пратена дома ако ги оставите вашите податоци на интернет страницата Не тропај на врата: http://donotknock.org.au/take-action/get-the-sticker-2/

Ако имате проблеми со некој продавач кој ве посетил, јавете се на преведувачката служба на 131 450 и побарајте да зборувате со Информативниот центар на ACCC на телефон 1300 302 502.

English translation

Do Not Knock

When displayed in a prominent location – such as on your gate post or by the front door – a Do Not Knock sticker sends a clear message to salespeople – they are not welcome at this address.

You can get a free sticker sent to you by inserting your details on the Do Not Knock website: http://donotknock.org.au/take-action/get-the-sticker-2/

If you have a problem with a salesperson who has visited you, call the Interpreter Service on 131 450 and ask to speak to the ACCC Infocentre on 1300 302 502.

Print Friendly, PDF & Email
  • Was this Helpful ?
  • Yes   No